Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din adresse, e-post, telefonnummer eller helseopplysninger

Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger og stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger).

Som privat enkeltmannsforetak som tilbyr kosmetisk medisinske tjenester må vi i Cliniqué Vièl (Vièl) også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Relevante helselover som omhandler behandling av personopplysninger er helsepersonelloven og pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften). Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Vièl er behandlingsansvarlig og behandler alle personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Vièl samler kun inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig tjenester. Utover dette behandler vi i enkelte tilfeller personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan lese mer om det under punktet om markedsføring.

Alle ansatte som behandler personopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalt databehandlere.

Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, dvs. når Vièl benytter underleverandører, for eksempel leverandører av IT-system.

Vièl sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell hos Vièl og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

Vièl benytter databehandler som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at de er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger som Vièl er.

Dine rettigheter

Enhver registrert som ber om det har rett til å få vite om Vièl behandler personopplysningene til vedkommende og hvordan disse behandles.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Du kan be om at personopplysninger som er uriktige, utdaterte eller ufullstendige, skal rettes, ved henvendelse til oss. Dersom det er grunnlag for det, kan du også kreve at personopplysningene slettes. Den registrerte har rett til å be om å motta de personopplysninger vi har registrert, samt be om at dette overføres til en annen behandlingsansvarlig (såkalt «dataportabilitet»).

Du kan ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen.

E-post: elin@cliniqueviel.no/ vibece@cliniqueviel.no
Telefon: 97714298/47364229

Krav fra den registrerte skal behandles av oss innen 30 dager og uten kostnader. Vi ber deg om ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post.

Lagring og rutinemessig sletting av personopplysninger

Vièl sletter personopplysninger i henhold til våre sletterutiner. Det vil i korte trekk si at personopplysninger slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Når det kommer til personopplysninger lagret i pasientjournal gjelder andre regler. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider www.datatilsynet.no

Markedsføring

Vièl behandler personopplysninger om eksisterende og tidligere kunder i markedsføringsøyemed. Personopplysningene benyttes til utsendelse av tilbud. Personopplysningene Vièl behandler for dette formål omfatter navn og kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresse.

Sosiale media

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og potensielle kunder i sosiale medier og har derfor profil blant annet på Facebook og Instagram. Formålet med disse sidene er å gjøre våre tjenester, vår kontaktinformasjon og åpningstider tilgjengelige for våre pasienter og potensielle pasienter. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss ved hjelp av disse kanalene oppfordrer vi deg til ikke å dele personopplysninger. Dersom du har et spørsmål som innebærer deling av dine sensitive personopplysninger anbefaler vi at du heller kontakter oss per telefon slik at vi kan hjelpe deg.

Vièl bruker ikke informasjonskapsler (såkalte «cookies») og lagrer således ikke informasjon om hvordan den enkelte besøkende bruker vår nettside.